Cele i zadania

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Ostoja” jest jednostką organizacyjną Powiatu Pszczyńskiego, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Centrum jest placówką opiekuńczo – wychowawczą  typu socjalizacyjnego w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Przedmiotem działania Centrum jest realizacja zadań Powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, a w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych,
  2. realizowanie przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku,
  3. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej,
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
  5. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku
    i możliwości rozwojowych,
  6. obejmowanie dziecka działaniami terapeutycznymi,
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówka współpracuje z podmiotami realizującymi zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Centrum określa Regulamin Organizacyjny z dnia 18 grudnia 2019 r. uchwalony przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego.