O nas

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Ostoja” rozpoczęło swoje funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowa jednostka została utworzona w związku z koniecznością dostosowania instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Art. 95 ust.3 wyżej wymienionej ustawy stanowi, iz w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego można umieścić w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Funkcjonujące na terenie powiatu Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” nie spełniało w/w wymogu, gdyż dysponowało 28 miejscami. W związku z powyższym niezbędne było utworzenie nowej jednostki organizacyjnej będącej placówką opiekuńczo-wychowawczą pn. Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Ostoja” dysponującą 14 miejscami.

Jednocześnie zmniejszono liczbę miejsc w CWDiR „Przystań” do 14.

Kompleksową obsługę administracyjną, organizacyjną oraz specjalistyczną zapewnia jednostce Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie.

CWDiR „Ostoja” została wyposażona w mienie będące w ewidencji Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie w części dotyczącej samodzielnego lokalu przy ulicy Wiśniowej 2A/ 1 w Pszczynie.

Uchwałą nr 276/57/19 Zarząd Powiatu Pszczyńskiego powierzył Dyrektorowi Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Przystań” w Pszczynie, pełnienie z dniem 1 stycznia 2020 r. obowiązków Dyrektora Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny “Ostoja”.