Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.cwdir.pl

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cwdir.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

– filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

– nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo;

– informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli;

– listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone;

– niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

– filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Spora.
 • E-mail: dyrektor@cwdir.pl
 • Telefon: 32 449 35 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie

dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2

miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,

aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,

na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej

sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni

od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,

kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji,

wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej,

lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do

Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, ul. Wiśniowa 2A; 43 – 200 Pszczyna.

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wiśniowej oraz podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózku. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Drzwi wejściowe składają się z dwóch skrzydeł i umożliwiają wjazd osobom poruszającym się na wózku. Szyby w drzwiach wejściowych i wewnętrznych są oklejone kolorami zwiększającymi widoczność wejścia dla osób słabowidzących. Przed wejściem zamontowano dzwonek służący do przywołania pracownika w celu pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.

W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózku dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osobom poruszającym się na wózkach. Klienci ze szczególnymi potrzebami obsługiwani są w pomieszczeniu na parterze budynku. W pomieszczeniu tym znajduje się pętla indukcyjna, którą można przenosić, zależnie od potrzeb. Pętla indukcyjna znajduje się również w sekretariacie placówki na piętrze budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Po wejściu do budynku, na korytarzu umieszczona jest tyflomapa, przedstawiająca rozkład pomieszczeń. Pomieszczenia są oznaczone również w alfabecie brajla. Schody wewnątrz budynku oznaczone są kontrastowymi taśmami. Na schodach zamontowane są również poręcze.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Centrum przy pomocy tzw. asystenta. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Centrum. Asystent nie jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego PJM, systemu językowo-migowego SJM ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych SKOGN. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Centrum zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza polskiego języka migowego PJM. Świadczenie to może być realizowane również przez pracownika Centrum posługującego się PJM lub z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osoba niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie Centrum o takiej potrzebie, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem wizyty w Centrum, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Centrum, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnej, za pomocą faxu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się.

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia.

Kontakt z Centrum możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

1) telefonicznie na numer: 32 449 35 10;

2) faksem na numer: 32 449 35 10;

3) pocztą elektroniczną na adres: biuro@cwdir.pl;

4) osobiście w Centrum – sekretariat, piętro pokój nr 4;

5) listownie na adres: 43 – 200 Pszczyna, ul. Wiśniowa 2A