Deklaracja dostępności

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-05

Data ostatniej aktualizacji: 2020-03-11

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są dostępne cyfrowo,
 • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli
 • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone,
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście.

Wyłączenia:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. wyróżnienie odnośników,
 2. część grafik posiada opisy alternatywne
 3. tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
 4. nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
 5. linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
 6. informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny.

Deklarację sporządzono także na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, ul. Wiśniowa 2a, 43 – 200 Pszczyna

Do budynku prowadzi wejście od ul. Wiśniowej. Do budynku prowadzi podjazd dostosowany dla osób poruszających się na wózku. Drzwi składające się z dwóch skrzydeł umożliwiają wjazd osobom na wózku.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Osoby ze szczególnymi potrzebami obsługiwani są w pomieszczeniach na parterze budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Oznaczenia kontrastowe umieszczone są celem oznaczenia ostatnich i pierwszych stopni schodów. W Budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Iwona Spora, adres poczty elektronicznej dyrektor@cwdir.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.