Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.cwdir.pl

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny "Przystań" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cwdir.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików pdf są dostępne cyfrowo;
 • informacje tabelaryczne mogą nie zawierać znaczników tabeli;
 • listy wizualne mogą nie być prawidłowo oznaczone;
 • niektóre obrazy zawierają tekst o słabym kontraście;
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Spora.
 • E-mail: dyrektor@cwdir.pl
 • Telefon: 32 449-35-10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 • Adres: ul. 3 Maja 10
  43 – 200 Pszczyna
 • E-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl
 • Telefon: 32 449 23 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” znajduje się przy ul. Wiśniowej 2A w Pszczynie.

 • Sekretariat centrum znajduje się na piętrze budynku – pokój nr 4.
 • Do budynku prowadzi podjazd dostosowany do osób poruszajacych się na wózkach. Nawierzchnia przed wejściem jest utwardzona. Drzwi wejściowe składają się z dwóch skrzydeł i umożliwiają wjazd osobie poruszającej się na wózku.Szyby w drzwiach wejściowych i wewnętrznych są oklejone kolorami zwiększającymi widoczność wejścia dla osób słabowidzących.
 • Przed budynkiem znajduje się parking z jednym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się on w bezpośrednim sasiedztwie wejścia prowadzącego do siedziby CWDiR.
 • W budynku nie ma windy. Na potrzeby osób mających trudności z poruszaniem się budynek wyposażony jest w schodołaz gąsienicowy z rampami oraz krzesło ewakuacyjne ROBIN.
 • Przed wejściem zamontowano dzwonek służący do przywołania pracownika w celu pomocy osobie ze szczególnymi potrzebami.
 • Korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się osobom poruszającym się na wózkach. Dlatego wskazane jest, aby klienci ze szczególnymi potrzebami obsługiwani byli w pomieszczeniu na parterze budynku.
 • W pomieszczeniu na parterze znajduje się pętla indukcyjna, którą można przenosić, zależnie od potrzeb.
 • Na korytarzu przy wejściu głównym znajduje się tablica informacyjna z planem budynku oraz napisami w alfabecie Brajla.
 • Tablica z planem pomieszczeń i napisami w alfabecie Brajla znajduje się również na piętrze budynku, na ścianie naprzeciwko schodów, po prawej stronie korytarza w kierunku drzwi wejściowych do sekretariatu.
 • Pętla indukcyjna przenośna znajduje się również w sekretariacie centrum na piętrze.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduj się na parterze budynku, na lewo od drzwi wejściowych, po prawej stronie korytarza.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W pomieszczeniach na piętrze tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy staniowisk w alfabecie Brajla.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Istnieje możliwość skrzystania z tłumacza języka migowego.

Osoba chcąca skorzystać z tej metody komunikowania się, powinna zgłosić taką chęć skorzystania, co najmniej na trzy dni robocze przed planowaną wizytą w centrum.

 

 

Inne informacje i oświadczenia

Zgłoszenia można dokonać:

 •  elektronicznie na adres email: biuro@cwdir.pl;
 • telefonicznie na numer: 32 449-35-10;
 • pocztą na adres: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań”, ul. Wiśniowa 2A, 43-200 Pszczyna;
 • osobiście w siedzibie CWDiR – sekretariat, piętro, pokój nr 4;
 • na skrzynkę e-PUAP: /CWDiR_Przystan/SkrytkaESP;
 • na skrzynkę e-doręczenia: AE:PL-87778-92288-SHGGH-39