Cele i zadania

Zakres działalności CWDiR:

 1. wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
 2. propagowanie rodzicielstwa zastępczego,
 3. tworzenie warunków do fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka z poszanowaniem jego podmiotowości i jego potrzeb religijnych,
 4. wyrównywanie deficytów rozwojowych dziecka,
 5. zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
 6. dbanie o podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodziną oraz zapewnienie dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodzicami i rodzeństwem,
 7. podejmowanie działań zmierzających do powrotu dziecka pod opiekę rodziców,
 8. uczenie nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych dzieci i ich rodziców,
 9. wdrażanie dzieci do odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie,
 10. uczenie poszanowania tradycji i ciągłości kulturowej,
 11. uczenie planowania i organizowania codziennych zajęć w tym organizowania czasu wolnego,
 12. wdrażanie do samodzielności; pomoc w usamodzielnieniu pełnoletnich wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo – wychowawczą;,
 13. organizowanie pomocy i wsparcia dla pełnoletnich wychowanków,
 14. kształtowanie u dzieci nawyków prozdrowotnych.