Zasady funkcjonowania

Organizację placówki i zasady funkcjonowania, regulują przepisy:

 • Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz. 135 z póź.zm.)

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, Nr 135  z póź.zm.)

 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z póź.zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.),

 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawieplacówek opiekuńczowychowawczych (Dz.U. z 2011 Nr 292, poz. 1720 z póź.zm.).

 

Regulaminy i przepisy wewnętrzne obowiązujące w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „ Przystań”

 

 1. Statut
 2. Regulamin Organizacyjny
 3. Regulamin Pracy
 4. Regulamin Wynagradzania
 5. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 6. Kodeks Etyki
 7. Regulamin okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych
 8. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa
 9. Regulamin Zamówień Publicznych
 10. Regulamin kieszonkowego dla wychowanka