INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

 1. administratorem danych  jest   Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „PRZYSTAŃ” , adres:  Wiśniowa 2a, 43-200 Pszczyna,
  kontakt telefoniczny 32-449-35-10, kontakt email: biuro@cwdir.pl
 2. z inspektorem ochrony danych można kontaktować się korespondencyjnie wysyłając pismo na adres  pocztowy podany powyżej  lub  elektronicznie  na adres email:  inspektor.danych@cwdir.pl
 3. dane osobowe przetwarzamy w celu:
  – realizacji obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO) wynikającego w szczególności z
  Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013, poz. 135 z póź.zm.),
  Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013, Nr 135  z póź.zm.),
  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 223, poz. 1458 z póź.zm.),
  Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917)
  Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z póź.zm.);
  – zawarcia i wykonania umowy  (podstawa  z art. 6 ust.1 lit. b RODO);
  – a w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. wizerunek) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 1. odbiorcami danych osobowych są  wyłącznie organy lub instytucje  upoważnione z mocy prawa w celu realizacji zadań statutowych jednostki lub  podmioty, którym dane osobowe zostają  udostępnione w celu realizacji określonych zadań na potrzeby administratora  ( obsługa prawna, informatyczna, medycyna pracy itp.);
 2. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa  lub przez czas określony  w instrukcji kancelaryjnej jednostki, a  dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody są przetwarzane przez okres wskazany w oświadczeniu lub  do czasu cofnięcia zgody;
 3. w odniesieniu do  danych osobowych decyzje nie są  podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
 4. osoba, której dane dotyczą posiada: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania  danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych  jej  dotyczących narusza przepisy RODO,
 5. osobie, której dane dotyczą nie przysługuje :
  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 1. administrator danych nie zamierza przekazywać  danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.