INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)( zwanym dalej w” RODO”) , informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest Dyrektor Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” i „Ostoja” w Pszczynie, ul. Wiśniowa 2A, : 32 449 35 10 , adres e-mail: biuro@cwdir.pl
  2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się listownie na adres pocztowy wskazany powyżej z dopiskiem, „Inspektor Ochrony Danych” lub pocztą elektroniczną: inspektor.danych@cwdir.pl
  3. Dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b), c) oraz e) RODO , a celem zbierania i przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych CWDiR „Przystań” i „Ostoja” w Pszczynie oraz dopełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji określonych celów.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator powierzy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz instytucje upoważnione z mocy prawa.
  7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały pobrane, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w odrębnych przepisach prawa oraz zapisów instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u administratora.